Reclame


(c) 2008  Anthonijsz.net all rights reserved

Material published by Anthonijsz.net on these web pages is copyright Anthonijsz.net and may not be reproduced without permission. Copyright exists in all other original material published on the internet by staff or members of family Anthonijsz or Anthonijsz.net and may belong to the author or to Anthonijsz.net depending on the circumstances of publication.

Door de website van Anthonijsz.net te openen en er materiaal van te gebruiken, stemt u in met de hierna genoemde bepalingen en voorwaarden. Uw aanvaarding van deze bepalingen en voorwaarden gaat in op het moment dat u onze site voor het eerst gebruikt.

Alle documenten, foto's, teksten en andere gegevens op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Het materiaal op de website mag uitsluitend worden gedownload of verzonden voor niet-commercieel privé-gebruik. U verplicht u materiaal van deze site niet aan te passen, te veranderen of te bewerken en het uitsluitend te gebruiken voor niet-commercieel privé-gebruik.

In alle andere gevallen is schriftelijke toestemming vereist van de beheerders van Anthonijsz.net. Voor verzoeken kunt u contact opnemen via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. .

In geen geval kan Anthonijsz.net of één van zijn leden aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade in de ruimste zin, ook afgeleide schade, winstderving of schade voortkomend uit het gebruik of het verloren gaan van gegevens die, voortvloeit uit - of op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik van deze website.

De website en alle informatie, namen, afbeeldingen, logo's en iconen die betrekking hebben op Anthonijsz.net en hun programma's, diensten en producten (of op producten en diensten van derden) houden geen enkele garantie in van deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel, juistheid, rechtmatigheid of veiligheid, voor zover niet uitdrukkelijk anders is gesteld of dwingend voortvloeit uit de wet.

U verklaart deze site uitsluitend te zullen gebruiken voor wettelijke doeleinden. Uw gebruik van de site zal geen inbreuk maken op de rechten van derden, noch het gebruik van de site door derden belemmeren of onmogelijk maken. U onthoudt u van alle gedrag dat onwettig is of hetwelk emotionele of materiële schade kan toebrengen aan anderen, het doen van obscene of beledigende uitingen of het belemmeren van de normale communicatie via deze site.

Disclaimer
Anthonijsz.net kan niet garanderen dat de faciliteiten die de site biedt, altijd beschikbaar zullen zijn of foutloos zullen functioneren, dat defecten gecorrigeerd zullen worden of dat deze site of de server die hem aanbiedt vrij is van virussen of programmeerfouten en de inhoud in al zijn functionaliteit accuraat en betrouwbaar weergeeft. Als enige van deze bepalingen en voorwaarden nietig, vernietigbaar, ongeldig of niet toepasbaar zijn, blijven de overige bepalingen en voorwaarden volledig van kracht en zullen afdwingbaar en bindend zijn.

Deze site is gevestigd in Purmerend in Nederland. Alle informatie op de website van Anthonijsz.net, zoals afbeeldingen, kunstwerken, tekst, video- of audio-opnamen, vallen onder het auteursrecht van Anthonijsz.net en de informatieverschaffers. Bij Anthonijsz.net berust het auteursrecht en databankenrecht op de website en de afzonderlijke pagina's. Het Nederlands en internationaal geldend auteursrecht is van toepassing.

De informatie waarover u via de website van Anthonijsz.net kunt beschikken, is afkomstig uit velerlei bronnen, die niet alle onder controle van Anthonijsz.net staan. Anthonijsz.net is niet aansprakelijk voor de inhoud van websites of andere informatie van derden waarover u kunt beschikken via de website van Anthonijsz.net.

Anthonijsz.net behoudt zich het recht voor deze bepalingen en voorwaarden te allen tijde te wijzigen door daar online melding van te doen. U bent verplicht regelmatig te controleren of dergelijke informatie aanwezig is, zodat u op voorhand op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Als u de site blijft gebruiken nadat dergelijke wijzigingen bekend zijn gemaakt, geeft u daarmee aan de gewijzigde reglementen te aanvaarden. Geschillen voortkomend uit het functioneren van deze website zullen afgehandeld worden volgens de Nederlandse wet voor een Nederlandse rechtbank.

De Engelse versie van de bepalingen en voorwaarden heeft uitsluitend informatieve doeleinden. Bij eventuele geschillen in rechtszaken is uitsluitend de Nederlandse tekst van kracht. Het Nederlands recht is van toepassing op deze voorwaarden en bepalingen. Als u niet volledig instemt met deze voorwaarden, moet u het gebruik van deze site onmiddellijk staken en reeds gedownloade bestanden wissen.


 

Laatst aangepast op donderdag, 10 juli 2008 21:46
 

Copyright © 2018 Anthonijsz.net